và hàng trăm giải thưởng giá trị khác
Thời gian khuyến mãi từ ngày 08/10/2018 đến ngày 30/12/2018
Truy cập website http://www.attack.com.vn/ để biết thêm thông tin chương trình